12 oktober 2007

Verkade (San Fransisco, Craquottes) (1977)

tv-reclamespotjes Verkade (San Fransisco, Craquottes) (1977)


tags & payoff:
verkade zaandam bekroonde televisiereclamecampagne
san fransisco craquottes loekie de leeuw ster
verkade handhaaft kwaliteit